Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan etuyhteysyritysten eli esimerkiksi konserniyritysten välisten liiketoimien hinnoittelua.

Konsernin sisäisiltä liiketoimilta puuttuu normaali markkinakäyttäytymiseen perustuva hinnoittelun rakentuminen. Tällöin hinnoittelu voi helposti poiketa siitä, mitä se olisi ollut, jos vastaava liiketoimi olisi tehty vastaavissa olosuhteissa riippumattomien osapuolten välillä. Liiketoimien hinnoittelu oikein on keskeistä, jotta tulot kertyvät oikeisiin yhtiöihin ja siten myös oikeisiin valtioihin. Erityisesti rajat ylittävissä etuyhteysyritysten välisissä liiketoimissa siirtohinnoittelun merkitys korostuu, koska valtiot haluavat pitää kiinni omasta verokertymästään. Edellä mainituista syistä veroviranomaiset kautta maailman ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomioita siirtohinnoitteluun. Siirtohinnoittelukysymyksiä kuten verotuksellisesti tehokkaan ja perustellun toimintamallin sekä soveltuvan siirtohinnoittelumenetelmän valintaa, hintojen asetantaa ja testausta sekä dokumentointivelvoitteita onkin hyvä selvittää heti konsernin toiminnan alkuvaiheista alkaen.

Markkinaehtoperiaate

Liiketoimien oikean hinnoittelun varmistamiseksi on säädetty, että siirtohinnoittelun tulee olla markkinaehtoista eli perustua markkinaehtoperiaatteelle. Markkinaehtoperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että etuyhteydessä olevien osapuolten välisissä liiketoimissa ehtojen on oltava sellaiset, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu. Mikäli markkinaehtoperiaatteesta poiketaan, voidaan verotusta oikaista veroviranomaisten toimesta. Markkinaehtoperiaate ja muutenkin siirtohinnoittelusäännökset perustuvat pitkälti OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin, joten vastaavat periaatteet soveltuvat pitkälti maailmanlaajuisesti.

Markkinaehtoperiaatteen säätämisellä pyritään siihen, että tulot ja menot kertyvät ja allokoituvat oikeille yrityksille, mutta eritoten myös siihen, että tulot kertyvät oikeaan valtioon ja verot maksetaan oikeassa valtiossa. Myös saman yrityksen sivuliikkeen ja pääliikkeen välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa on noudatettava markkinaehtoista hinnoittelua. Markkinaehtoperiaatteen noudattamisen valvomisen vuoksi verovelvollista saattaa rasittaa tiettyjen raja-arvojen ylittyessä siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuus sellaisista liiketoimista, joiden toinen osapuoli on ulkomaalainen.

Siirtohinnoittelun rakentaminen

Käytännössä markkinaehtoperiaatteen toteutuminen vaatii sitä, että valitaan konsernin liiketoimintaan parhaiten soveltuva siirtohinnoittelumenetelmä. Oikeanlaisen siirtohinnoittelumenetelmän valinta puolestaan edellyttää ymmärrystä konsernin arvoketjusta, liiketoimintamallista sekä siitä ympäristöstä ja niistä olosuhteista, joissa liiketoimia toteutetaan. OECD:n siirtohinnoitteluohjeessa on esitelty eri tilanteisiin sopivia siirtohinnoittelumenetelmiä. Tulee huomata, että konserniyritysten liiketoimien hinnoittelua ei ole pakko määrittää OECD:n siirtohinnoitteluohjeessa olevalla menetelmällä. Toisaalta, mikäli verotuksessa liiketoimien hinnoittelu haastetaan, on kyettävä osoittamaan valitun menetelmän paremmuus suhteessa OECD:n siirtohinnoitteluohjeessa oleviin menetelmiin.

Siirtohinnoittelussa tulee ensiksi identifioida ja tunnistaa konserniyritysten väliset liiketoimet sekä suorittaa toimintoarviointi, jossa selvitetään, minkälaisessa ympäristössä toimintaa harjoitetaan, mitä toimintaa harjoitetaan, millä tavalla toimintaa harjoitetaan sekä missä ja minkä yhtiön toimesta arvo luodaan. Liiketoiminnan osapuolten suorittamat toiminnot, niiden kantamat riskit ja toimintaan sitoutuneet varat ovat tarkastelun kohteena. Kun liiketoimet on tunnistettu ja toimintoarviointi suoritettu, on liiketoimia vielä verrattava riippumattomien osapuolten tekemiin vastaavanlaisiin liiketoimiin toteuttamalla vertailuarviointi.

Veroasiantuntijamme avustavat asiakkaitamme niiden siirtohinnoitteluun liittyvissä asioissa kattavasti

Autamme asiakkaitamme konsernin verotehokkaan siirtohinnoittelumallin rakentamisessa, toimintamallin muutoksissa, nykyisen toimintamallin riskien arvioinnissa, konsernin sisäisten sopimusten läpikäynnissä, liiketoimien markkinaehtoisuuden tarkastelussa, siirtohinnoitteludokumentaation tekemisessä, siirtohinnoittelukysymyksiä koskevissa ennakkollisissa keskusteluissa, ennakkosopimuksissa (Advance Pricing Agreement, APA), siirtohinnoitteluriidoissa tarvittavien erilaisten vastineiden ja valitusten laatimisessa sekä mahdollisissa siirtohinnoitteluverotarkastusten tai riitojen jälkeisissä kansainvälisissä keskinäisissä sopimusmenettelyissä (Mutual Agreement Procedure, MAP) ynnä muissa tarvittavissa siirtohinnoittelun korjaamista tai vastaoikaisua vaativissa prosesseissa. Kansainvälisen Nexia International -verkoston  kautta asiakkaillamme on käytössä maailmanlaajuinen joukko asiantuntijoita, joiden avulla voimme ottaa kantaa myös muiden maiden siirtohinnoittelua koskeviin kysymyksiin sekä toteuttaa vertailuhakuja.

Siirtohinnoittelu – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.