Antaisinko ennakkoperinnön vai lahjan?

Ennakkoperinnön ja lahjan välinen juridinen ero ei välttämättä ole lahjanantajalle ja lahjansaajalle täysin selvää, kun varallisuuden siirtämistä jälkipolville suunnitellaan. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että lahjoitus toteutetaan tietyn lahjakirjan mallin mukaisesti, eikä lahjakirjan sisältämien ennakkoperintömääräysten tarkkaa merkitystä tai vaikutusta ole tiedostettu. Koska sillä, onko lahjoituksessa kysymys ennakkoperinnöstä vai ei, voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus lahjansaajan ja lahjanantajan muiden perillisten asemaan sekä perintöverojen määrään, on hyvin tärkeää, että lahjoituksen yhteydessä on mietitty ja tarkistettu, että lahjan ehdot ovat varmasti osapuolten tahdon ja tarkoituksen mukaisia.

Mistä ennakkoperinnössä on kysymys?

Ennakkoperintö on perittävän perilliselleen elinaikanaan antama lahja, joka on tarkoitettu huomioitavaksi lopullisessa perinnönjaossa. Kun ennakkoperinnön antanut henkilö kuolee, perintöosuudet tasataan muiden perillisten kesken huomioimalla ennakkoperintö etukäteen saatuna perintöosuutena.

Lahjoituksen määrääminen ennakkoperinnöksi voi olla tarpeen tilanteessa, jossa elinaikana varallisuutta siirretään perillisille epätasaisesti. Jos perittävä lahjoituksen yhteydessä määräisi, että kysymys ei ole ennakkoperinnöstä, perilliset joutuisivat epätasa-arvoiseen asemaan, kun elinaikana tehtyjä lahjoituksia ei huomioitaisi lopullisessa perinnönjaossa.

Lahjan ennakkoperintöluonteesta voidaan määrätä lahjakirjassa. Mikäli lahjakirjassa ei ole mainintaa ennakkoperinnöstä, lahjan ennakkoperintöluonne ratkaistaan olettamasäännösten avulla. Olettamasäännöksiä sovellettaessa rintaperilliselle annettu lahja oletetaan lähtökohtaisesti ennakkoperinnöksi, ellei olosuhteiden perusteella voida olettaa lahjanantajan toisin tarkoittaneen. Olettama ennakkoperintöluonteesta voisi olla tarpeeton esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikille rintaperillisille on annettu yhtä suuri lahja. Mikäli lahja on annettu muulle henkilölle kuin rintaperillisille, olettama lahjan ennakkoperintöluonteesta on päinvastainen, eli lahja oletetaan ennakkoperinnöksi vain, jos niin voidaan olosuhteiden perusteella katsoa tarkoitetun.

Ennakkoperinnön verotus

Ennakkoperinnön saaja maksaa saamastaan ennakkoperinnöstä lahjaveroa ennakkoperinnön saadessaan. On huomattava, että verotus toteutetaan lahjaveroa koskevien säännösten mukaisesti. Ennakkoperinnön saantihetkellä lahjaveron määrä on täysin sama, olipa kysymys lahjasta tai ennakkoperinnöstä.

Jos ennakkoperinnön saanut henkilö saa perintöä ennakkoperinnön antaneen henkilön kuoltua, ennakkoperintö lisätään ennakkoperinnön saaneen henkilön perintöosuuteen, ja perintöverotus toimitetaan yhteenlasketusta perintöverotuksesta. Tällöin ennakkoperinnöstä aikaisemmin maksettu lahjavero huomioidaan verojen vähennyksenä.

Lahja vai ennakkoperintö – suunnittelu on tärkeää

Vaikka ennakkoperinnöstä aikoinaan maksettu lahjavero huomioidaan perintöveron vähennyksenä, ennakkoperinnön huomioiminen perintöveroa laskettaessa johtaa korkeampaan perintöveroon perintöverotuksen progressiivisuuden johdosta. Tämän johdosta lahjakirjassa usein määrätään, että lahjoituksessa ei ole kysymys ennakkoperinnöstä.

Lahjakirjan ehtojen kanssa on syytä olla kuitenkin tarkka, eikä ennakkoperintöä koskevaa ehtoa tule lahjakirjaan sisällyttää rutiininomaisesti. Jos perittävä lahjoittaa elinaikanaan merkittävää omaisuutta, kuten esimerkiksi yritysomaisuutta sukupolvenvaihdoksena toimintaa jatkavalle jälkeläiselle, on tärkeää miettiä, onko samassa yhteydessä syytä huomioida perillisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä näkökulmia. Mikäli perittävä haluaa kohdella perillisiään tasavertaisesti, mutta tasapuolinen omaisuuden siirtäminen ei toteudu elinaikana, perittävä voi määrätä lahjoituksen ennakkoperinnöksi tai huomioida tasavertaisuuden jäljelle jäävää omaisuutta koskevissa testamenttimääräyksissä.

Lahjoitukset ja testamentin tekeminen ovat hyvin kokonaisvaltaista varallisuuteen liittyvää suunnittelua, joka kannattaa tehdä huolellisesti veroasiantuntija-apua käyttäen.

Fiscalesin veroasiantuntija Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 20 7205 473