Verohallinnossa tehdään lukematon määrä päätöksiä vuosittain eri verolajeista. Näissä päätöksissä voi olla selkeitä virheitä, kuten vääriä tai puuttuvia lukuja, ja tällaiset yksinkertaiset verotuksen virheet ovat usein helposti oikaistavissa. Toisinaan verotukseen liittyy kuitenkin tulkinnanvaraisempia kysymyksiä siitä, miten verolainsäädäntöä tulisi soveltaa, ja tällöin Verohallinnon ja verovelvollisen kannat oikeasta verokohtelusta ja lopputuloksesta voivat erota merkittävästikin. Näissä tilanteissa muutoksenhaku tarjoaa mahdollisuuden pyytää Verohallinnon päätöksen uudelleentarkastelua. 

Jos huomaat verotuksessasi virheitä, on hyvä selvittää, miten muutoksenhaku käytännössä toimii ja mitä kannattaa ottaa huomioon oikaisuvaatimusta laadittaessa. Tässä blogitekstissä kerrotaan, mitä muutoksenhaku veroasioissa tarkoittaa. Käsittelyn kohteena on verovelvollisaloitteinen muutoksenhaku verotuksen oikaisulautakunnassa. Blogiin on koottu asioita, joiden huomioiminen on erityisen oleellista tässä muutoksenhakuprosessissa.

Muutoksenhaku verotuksen oikaisulautakunnassa

Määräajat

Lähtökohtaisesti Verohallinnon päätöksiin haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.  Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisulautakunnalle määräaikaan mennessä. Muutoksenhaun määräajat on hyvä tarkastaa huolellisesti, sillä määräajat ja niiden laskeminen vaihtelevat eri verolajien välillä. Muutoksenhakuaika on pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta tarkka tieto kunkin Verohallinnon tekemän päätöksen muutoksenhakuajasta ja sen laskemisesta kannattaa tarkastaa verotusta koskevan päätöksen ohesta löytyvästä muutoksenhakuohjeesta. 

Esimerkiksi tuloverotusta koskeva oikaisuvaatimus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oma-aloitteisten verojen (esim. arvonlisävero, varainsiirtovero) osalta määräaika lasketaan kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa, sillä sen jälkeen Verohallintoon saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen laatiminen

Oikaisuvaatimuksessa on olennaista kertoa, mihin päätökseen haet muutosta, mitä muutoksia vaadit, ja millä perusteilla vaadit muutoksia tehtäväksi. Oikaisuvaatimukseen liitetään myös ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan. Muutosta Verohallinnon päätökseen on mahdollista hakea niin sähköisellä muutoksenhakulomakkeella OmaVerossa kuin myös paperilomakkeella.

Jos verotuksessa oleva virhe on lähinnä tekninen, kuten veroilmoitukselta puuttuva luku tai laskuvirhe, ja asian taloudellinen merkitys ei ole huomattava, voi oikaisuvaatimuksen hyvin laatia verovelvollinen itse. Jos muutoksenhaun kohteena oleva asia kuitenkin on monimutkainen, tulkinnanvarainen ja/tai taloudellisesti merkittävä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan jo hyvissä ajoin ennen muutoksenhakuprosessin aloittamista. Yleensä tulkinnanvaraiset asiat nimittäin vaativat laajaa verolainsäädännön ja -käytännön tuntemusta. 

Tulkinnanvaraisissa kysymyksissä on myös mahdollista, että asiantuntijan on mahdollista johdattaa oikaisulautakunnan kannan muodostumista verovelvolliselle edulliseen suuntaan tuomalla vaatimuksessa esiin sellaisia perusteita, joita lainsäädännön tai oikeuskäytännön tulkinnalla on esitettävissä verovelvolliselle myönteisen näkemyksen perusteeksi. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Joskus Verohallinto voi hyväksyä verovelvollisen oikaisuvaatimuksen, ja kokonaan hyväksytty oikaisuvaatimus ei pääsääntöisesti siirry lainkaan oikaisulautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli näin ei käy, siirtyy oikaisuvaatimus lautakuntakäsittelyyn.

Muutoksenhaku oikaisulautakunnassa on kirjallista, eli asia käsitellään kirjallisen oikaisuvaatimuksen perusteella, ja vastaukset selvityspyyntöihin toimitetaan myös kirjallisessa muodossa. Suulliset käsittelyt ovat poikkeuksellisia, mutta sellainen voi harvinaisissa tapauksissa liittyä hallinto-oikeusvaiheen suulliseen kuulemiseen.

Oikaisulautakunta käy läpi ja arvioi oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten oikaisulautakunta saattaa myös kuulla asianosaisia ja pyytää lisätietoja, joita se tarvitsee ratkaisunsa tueksi. Saatuaan tarvittavan selvityksen, antaa oikaisulautakunta asiaan ratkaisunsa. 

Mikäli oikaisulautakunnan päätös ei miellytä, on siitä mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi taas hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus vain antaa valitusluvan.

Lain mukaan oikaisuvaatimukset tulee käsitellä ”ilman aiheetonta viivästystä”, mutta käsittelyyn kuluva aika riippuu käytännössä muun muassa asian laajuudesta ja laadusta sekä käsiteltävänä olevien asioiden määrästä. Oikaisuvaatimuksen käsittely oikaisulautakunnassa kestää nykyisin yhä useammin varsin pitkään, jopa vuosia.

Muuta huomioitavaa 

Muutoksenhaku verotuksen oikaisulautakunnassa on maksutonta. Huomionarvoista on kuitenkin se, että asian edetessä hallinto-oikeuteen, peritään käsittelystä oikeudenkäyntimaksu, mikäli valitus hylätään. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että muutoksenhaun kohteena olevan verotusta koskevan päätöksen mukainen vero on maksettava määräajassa siitä huolimatta, että verotukseen on haettu muutosta. Viranomainen voi kuitenkin oikaisuvaatimuksen yhteydessä tehtävästä hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Tällöin veron perintä pysähtyy muutoksenhakuasian käsittelyn ajaksi. On huomattava, että ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa. Tällöin tulee harkittavaksi kannattaako vero muutoksenhausta huolimatta maksaa määräaikana. Oikaisuvaatimuksen menestyessä verovelvollinen saa liikaa maksetun veron takaisin.

Lopuksi

Muutoksenhakuun ja oikaisuvaatimuksen sisältöön kannattaa panostaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki asian kannalta merkittävät seikat tulee huomioitua heti muutoksenhakuprosessin alusta alkaen. Tällä voidaan pienentää riskiä siitä, että muutoksenhakuprosessi jatkuisi oikaisulautakunnan jälkeen hallintotuomioistuimessa. Erityisesti monimutkaisissa, tulkinnanvaraisissa ja/tai taloudellisesti merkittävissä asioissa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan ennen muutoksenhakuprosessin aloittamista. 

Me täällä Fiscalesilla autamme mielellämme arvioimaan, olisiko oikaisuvaatimuksen laatiminen tilanteessasi suositeltavaa. Laadimme myös halutessasi oikaisuvaatimuksen puolestasi, ja otamme kokonaisvaltaisesti veroasiasi hoidettavaksemme. Lue lisää oikaisuvaatimuksista ja verovalituksista täältä!

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Katariina Kari
Katariina Kari
Puh. +358 44 493 6467