Tässä kirjoituksessa käsitellään peitellyn osingon verotuksen perusperiaatteita. Julkaisemme myöhemmin kirjoitukselle jatko-osan Peitelty osinko ja sen verotus - osa 2, jossa käsitellään yksityiskohtaisemmin erilaisia tilanteita, joissa peiteltyä osinkoa koskeva sääntely voi tulla sovellettavaksi.

Mitä peitellyllä osingolla tarkoitetaan?

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan sellaista varojen siirtämistä osakeyhtiöstä yhtiön osakkaalle, joka todellisuudessa olisi voitonjakoa tai toisaalta joissakin tilanteissa palkkaa. Varoja saatetaan siirtää osingonjaon tai ansiotulon veroseuraamuksien välttämiseksi tai esimerkiksi käyvistä arvoista poikkeavalla hinnoittelulla. Peitellyn osingonjaon välttämiseksi on usein tarpeen pohtia sitä, onko yhtiöstä saatu etu sellainen, johon ei olisi riippumattomien osapuolten välillä päädytty.

Tyypillisiä peitellyn osingon muotoja ovat:

  • palkkoihin ja luontoisetuihin liittyvät tilanteet
  • osakkaan yksityismenojen maksaminen
  • yhtiön alv-tunnuksen käyttö yksityismenojen yhteydessä
  • yhtiön ja osakkaan väliset toimet (sopimukset ja lainat)
  • yhtiön omien osakkeiden ostaminen osakkaalta osingonjaon sijaan
  • varojen jakaminen osakepääomaa alentamalla osingonjaon sijaan

Peitellystä osingosta säädetään Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä, ja sen mukaan hinnoittelupoikkeaman tai osingosta menevän veron välttämisen tarkoituksen tulee olla ilmeinen. Peitellyn osingon verottaminen ei kuitenkaan edellytä verovelvollisen toiminnalta tahallisuutta. Erityisesti hinnoitteluun liittyvää peiteltyä osinkoa saatetaankin jakaa myös tahattomasti.

Peitelty osinko on ansiotuloa

Peitelty osinko verotetaan tuloverolain 33 d §:n mukaisesti osakkaan verotuksessa ansiotulona.

Peitellyn osingon verotusta koskeva lainsäädäntö on vuoden 2023 alusta alkaen muuttunut siten, että peitelty osinko on kokonaisuudessaan veronalaista tuloa. Vuoden 2022 loppuun mennessä saatu peitelty osinko on 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttisesti verovapaata.  Samoja prosentteja (100 % tai 75 %) sovelletaan myös silloin, jos peitelty osinko on elinkeinotoiminnan tulolähteen tai maatalouden tulolähteen tuloa.

Ulkomaiselta yhtiöltä saatu peitelty osinko on jo aiemminkin ollut kokonaan veronalaista ansiotuloa, eikä siihen siten ole tullut muutosta. Ulkomaiseltakin yhtiöltä saatua peiteltyä osinkoa verotetaan kuitenkin samalla tavalla kuin kotimaiselta yhtiöltä saatua, jos yhtiö on tosiasiallisen johtopaikan perusteella Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tosiasiallinen johtopaikka on voinut muodostaa yleisen verovelvollisuuden vuoden 2021 alusta alkaen. Tällaiselta yhtiöltä saatu peitelty osinko olisi siten vuosien 2021 ja 2022 verotuksessa 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Peitellyn osingon määrä on yleensä käyvän hinnan ja sitä alemman tai korkeamman käytetyn hinnan erotus. Aina peitellyn osingon soveltaminen ei kuitenkaan edellytä käyvästä poikkeavaa hinnoittelua vaan peitellyksi osingoksi voidaan katsoa osakkaalle osingonjaon sijaan jaetut varat, mihin palataan tämän kirjoituksen jatko-osassa. 

Kuka on verovelvollinen?

Peiteltyä osinkoa koskevaa sääntelyä (Verotusmenettelystä annetun lain 29 §) sovelletaan silloin, kun rahanarvoista etua annetaan yhtiöstä sen osakkaalle tai osakkaan omaiselle osakkuusaseman perusteella. Vaikka saajana olisi osakkaan omainen, peitelty osinko verotetaan kuitenkin lähtökohtaisesti osakkaan tulona. Verohallinnon peitellystä osingosta antaman ohjeen mukaan yleisimpiä osakkaan omaisena peitellyn osingon saajia ovat puoliso, lapset ja vanhemmat. Jotta etuutta voidaan pitää peiteltynä osinkona, tulisi sen saajalla yleensä joko osakeomistuksen perusteella tai muuten olla määräysvalta yhtiössä.

Peitellyn osingon säännökset voivat soveltua myös toisen yhtiön kautta välillisesti yhtiöiden yhteiselle osakkaalle annettuun etuun. Tämä edellyttää kuitenkin rahanarvoisen etuuden realisoitumista osakkaalle itselleen tai hänen lähipiirilleen, eikä esimerkiksi osakkeiden arvonnousu vielä itsessään siten ole peiteltyä osinkoa (KHO 2020:323).

Periaatteessa peitellyn osingon saajana voisi olla myös osakkaana oleva yhtiö, mutta silloin käytännössä sovellettavaksi tulevat pikemminkin siirtohinnoittelua koskevat säännökset.

Peitellyn osingon veroseuraamukset

Jos peitellyn osingon säännös tulee sovellettavaksi, veroseuraamukset voivat olla kokonaisuudessaan merkittävät. Seuraamukset määräytyvät samalla tavalla riippumatta siitä, onko varoja siirretty veron välttämistarkoituksessa vai tahattomasti esimerkiksi hinnoitteluvirheen takia.

Osakkaan verotuksen kannalta merkittävä seuraamus on se, että peitelty osinko verotetaan ansiotulona. Usein se johtaa raskaampaan verotukseen, kuin jos varat olisi nostettu tavanomaisena osinkona yhtiöstä

Peitelty osinko vaikuttaa myös sitä maksavan yrityksen verotukseen. Yhtiö ei voi vähentää peiteltyä osinkoa omassa verotuksessaan esimerkiksi maksettuna palkkana, vaikka kyseinen etu osakkaan verotuksessa on ansiotuloa. Yhtiön verotuksessa menetellään niin kuin olisi käytetty käypää hintaa. Tämä tarkoittaa, että yhtiön tuloon voidaan lisätä osakkaalle maksettu ylihinta, tai alihinnoittelun tilanteessa vastaavasti osakkaan yhtiölle maksaman käypää hintaa alemman hinnan ja käyvän hinnan erotus. Peitellyn osingon jaolla on joissakin tilanteissa vaikutusta myös yhtiön poistoihin.

Lisäksi peitellystä osingosta voidaan määrätä veronkorotus sekä saajalle että maksajalle. Vuoden 2017 verotukseen asti veronkorotus on määrätty puolikkaana tavanomaisesta veronkorotuksesta saajalle ja maksajalle, jos molempien tuloon on tehty lisäys. Vuodesta 2018 lähtien voimassa olleiden uusien veronkorotussäännösten johdosta veronkorotus on voitu määrätä täysimääräisenä sekä osakkaalle että yhtiölle. Osakkaan tuloon tehty lisäys on aiemmin ollut 75 % peitellyn osingon määrästä. Kun peitelty osinko katsotaan nykyisin (vuoden 2023 alusta) koko määrältään veronalaiseksi tuloksi, myös veronkorotus määrätään koko peitellyn osingon määrästä.

Peitellyn osingon riskiä on tärkeää arvioida etukäteen, ja suosittelemmekin hyödyntämään veroasiantuntijan apua jo hyvissä ajoin. Me autamme mielellämme esimerkiksi ennakkoratkaisun hakemisessa.


Lue lisää tekstin toisessa osassa peitellyn osingon soveltamistilanteista.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 50 540 1635