Tässä kirjoituksessa käsitellään ensin autoetuun liittyviä kysymyksiä tilanteessa, jossa autoetuauto on sähköauto. Sähköautoon liittyvien erityiskysymyksien jälkeen käsitellään vielä osakeyhtiön osakkaan autoetua ja osakkaalle maksettavia kilometrikorvauksia.

SÄHKÖAUTO AUTOETUNA – AUTOEDUN SAAJAN VEROTUS

Luontoisedut, kuten autoetu, ovat työntekijän verotettavaa ansiotuloa.  Autoedun arvo, eli verotettavan tulon määrä, määräytyy Verohallinnon vuosittain antaman luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen mukaan.

Sähköauton luontoisetuarvo lasketaan samoin kuin muunkin autoedun, mutta laskennassa otetaan huomion tiettyjä alennuksia vuosina 2022–2025. Alennusten määrä riippuu siitä, onko autoetuauto täyssähköauto vai vähäpäästöinen auto. Täyssähköautolla tarkoitetaan autoverolain mukaista ajon aikana nollapäästöiseksi määriteltyä autoa. Jos ajonaikainen hiilidioksidipäästä on 1–100 g/km, katsotaan auto vähäpäästöiseksi.

AUTOEDUN ARVO – PERUSARVO JA KÄYTTÖKÄYTTÖKUSTANNUKSET

Autoedun arvo muodostuu perusarvosta ja siihen lisättävistä käyttökustannuksista. Perusarvo lasketaan auton uushankintahinnasta. Uushankintahintana pidetään automallin yleistä suositushintaa. Uushankintahinnasta tehdään 3 400 euron vähennys, ja perusarvo on 1,4–0,9 % näin saadusta arvosta kuukaudessa riippuen siitä, mihin ikäryhmään auto kuuluu. Ikäryhmä määräytyy auton käyttöönottovuoden mukaan. Edellä mainitut prosenttimäärät koskevat verovuotta 2022. Saatu arvo pyöristetään lähimpään alempaan 10 euroon. Autoedun arvoa täyssähköauton ollessa kyseessä alentaa varsinaisten alennusten lisäksi se, että perusarvoon ei sisälly autoveron määrää toisin kuin muiden autojen osalta. Täyssähköautot on vapautettu autoverosta 2022 alusta alkaen.

Käyttökustannukset lasketaan joko kaavamaisen arvon tai kilometrikohtaisen arvon mukaan. Vuoden 2022 verotuksessa kaavamainen arvo on 105–300 euroa kuukaudelta sen mukaan, onko autoetu vapaa vai käyttöetu, ja minkä ikäryhmän auto on kyseessä. Vapaalla autoedulla tarkoitetaan sitä, että työnantaja kustantaa kaikki auton kulut, kun taas käyttöedussa palkansaaja maksaa itse vähintäänkin käyttövoimakulut. Kilometrikohtainen arvo on 7–20 senttiä kilometriltä. Kilometreihin lasketaan yksityisajot. Kilometrikohtainen arvo on lähtökohtaisesti edullisempi silloin, kun yksityisajoja on alle 1 500 kilometriä kuukaudessa. Jos halutaan käyttää kilometrikohtaista arvoa, on ajoista pidettävä ajopäiväkirjaa. Yksityisajojen suhteen on tärkeää muistaa, että asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät ole työmatkoja, vaan yksityisajoa.

SÄHKÖAUTOON LIITTYVÄT VÄHENNYKSET

Jos autoetu on vapaa, voidaan käyttökustannuksista vähentää täyssähköauton kohdalla 120 euroa kuukaudessa tai 8 senttiä kilometriltä. Vähäpäästöisen ladattavan hybridin ja kaasulla kulkevan auton käyttökustannuksista puolestaan voidaan vähentää 60 euroa kuukaudessa tai 4 senttiä kilometriltä.

Kun autoetuautona on täyssähköauto, edellä kuvatulla tavalla lasketusta edun arvosta voidaan vähentää vielä kuukausittain 170 euroa. Tämä 170 euron alennus koskee sekä vapaata että käyttöetua. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko arvo laskettu kaavamaisen arvon vai kilometreihin perustuvan arvon mukaan. Auton tulee olla ensirekisteröity Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen. Jos kyseessä on vähäpäästöinen auto, kuukausittainen vähennys on 85 euroa. Tässä tapauksessa auton tulee olla ensirekisteröity Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen. Jos edellä kuvattuja vähennyksiä tehdään, auton päästölukema tulee ilmoittaa tulorekisteriin autoedun ilmoittamisen yhteydessä.

Jos työnantaja kustantaa työntekijälle sähköauton latauslaitteen kotiin, se katsotaan lisävarusteeksi ja lisätään uushankintahintaan 850 euroa ylittävältä osalta. Jos taas kotilatauslaitteen omistusoikeus siirtyy työntekijälle, katsotaan siitä muodostuvan erillinen etu. Työnantaja voi kuitenkin verovapaasti kustantaa sekä käyttöetuauton että työntekijän oman auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä vuosina 2021–2025.

OSAKEYHTIÖN OSAKKAAN AUTOETU JA KILOMETRIKORVAUKSET

Yrityksen lukuun työskentelevä osakeyhtiön osakas voi saada tavanomaisia luontoisetuja, esimerkiksi autoedun, yhtiöstä. Myös osakkeenomistajan autoetu arvostetaan Verohallinnon luontoisetuja koskevan päätöksen mukaan edellä kuvatusti ja verotetaan palkkana edellyttäen, että etu on käsitelty palkkatulona kirjanpidossa ja ilmoitettu palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Autoetu ei edellytä, että osakas nostaisi rahapalkkaa yhtiöstä. Jos rahapalkkaa ei nosteta, on hyvä huomata, ettei autoedusta tehdä ennakonpidätyksiä. Autoetu tulee siten kokonaan verotettavaksi vasta säännönmukaisen verotuksen yhteydessä.

Autoedulla voi olla vaikutusta osakkaalle maksettaviin verovapaisiin kilometrikorvauksiin. Kilometrikorvauksilla ei voida korvata palkanmaksua tai voitonjakoa. Jos kyseessä on käyttöetu, kilometrikorvauksia voidaan maksaa, sillä henkilölle on silloin aiheutunut kustannuksia auton käytöstä työmatkoihin. Sen sijaan verovapaita kilometrikorvauksia ei voi yleensäkään maksaa työmatkoista, jotka on ajettu vapaana autoetuna saadulla autolla. Silloin työnantaja kustantaa kaikki auton käytöstä aiheutuvat kulut, eikä autoedun saajalle koidu kustannuksia. Palkansaajalle voidaan kuitenkin yleensä maksaa verovapaita kilometrikorvauksia silloin, kun hän ei ole tehnyt työmatkaa työnantajalta vapaana autoetuna saamallaan autolla, vaikka hänellä vapaa autoetu olisikin.

Toisin kuin yleensä palkkasaajalla, osakeyhtiön omistajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä etuja ja kustannustenkorvauksia hän saa yhtiöstä. Jos osakkaalla on vapaa autoetu, hänelle ei voida lähtökohtaisesti maksaa verovapaita kilometrikorvauksia, vaikka työmatka olisi tehty muulla autolla. Tällaisissa tilanteissa maksetut kilometrikorvaukset voidaan Verohallinnon kannanoton  Luontoisetuauton vaikutus kilometrikorvausten verovapauteen (VH/490/00.01.00/2021) mukaan katsoa peitellyksi osingoksi silloin, kun osakas ei esitä erityisiä perusteluita sille, miksi matkoja ei ole tehty luontoisetuautolla.

Yhtiön osakkaan kannattaakin yleisellä tasolla kiinnittää erityistä huomiota yhtiöstä saatujen etujen verotukseen.  

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 44 712 9358