Ulkomainen työnantaja Suomessa – on tärkeää huomioida lähetettyjä työntekijöitä koskevat velvoitteet

Lähetettyjä työntekijöitä sääntelevä lainsäädäntö Suomessa sisältää monia säännöksiä, joita ulkomaisten yritysten tulee noudattaa tullessaan harjoittamaan yritystoimintaa Suomeen tai lähettäessään tänne työvoimaa ulkomailta. Kun ulkomainen yritys lähettää tänne työntekijöitä, ulkomaisen yrityksen tulee huolehtia siitä, että Suomen lainsäädännön mukaiset velvoitteet työntekijöiden työskentelyn ehdoissa ja muut menettelyä koskevat velvoitteet tulevat huomioiduksi.

Lähetettyjä työntekijöitä - eli työntekijöitä, joiden kanssa ulkomainen yhtiö sopii tilapäisestä työskentelystä Suomessa – koskee laki lähetetyistä työntekijöistä. Lähetetty työntekijä voi tehdä työtä Suomessa työnantajansa suomalaiseen liiketoimintasopimukseen perustuen, jolloin yritys tekee työtä omalla henkilökunnallaan Suomessa. Kysymys voi olla myös yrityksen sisäisestä siirrosta tai vuokratyötekijän lähettämisestä Suomeen. Lähettävän yrityksen on huolehdittava velvoitteistaan Suomessa kaikissa näissä tilanteissa. Sisäisellä siirrolla tarkoitetaan sitä, että työntekijä tulee Suomeen työskentelemään samaan yritysryhmään kuuluvan toisen yhtiön toimipaikkaan.

Lähetettyjen työntekijöiden työantajan velvollisuutena on muun muassa kohtuullisen palkkatason varmistaminen ja muiden kysymyksessä sovellettavan työehtosopimuksen ehtojen sekä työlainsäädännön noudattaminen, työaikoihin ja vuosilomaan liittyvän kirjanpidon pitäminen sekä työntekijöiden vakuutusturvasta, työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta huolehtiminen. Lisäksi työnantajalla on edustajan asettamiseen ja työsuojelulle tehtävän ilmoituksen tekemiseen liittyviä velvoitteita. Ulkomaisen yrityksen tulee myös varmistaa työntekijöiden työskentelyoikeus Suomessa ja säilyttää tiettyjä työskentelyyn liittyviä dokumentteja kirjallisena koko työskentelyn keston ajan ja kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa tiedot lähettävästä yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä, lähetettyjen työntekijöiden yksilöintitiedot, selvitys työntekoon sovellettavista työehdoista sekä työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista.

Työntekijöitä lähettävän yrityksen velvollisuus asettaa edustaja ja ilmoitusvelvollisuus työsuojelulle

Kun ulkomaisella yrityksellä on Suomessa työntekijöitä, työnantajan tulee asettaa Suomeen edustaja edellyttäen, että työn tekeminen Suomessa kestää yli kymmenen päivää. Jos yrityksellä on Suomessa useampia lähettämisjaksoja, huomioidaan aikaa laskettaessa neljä lähetysjakson päättymistä edeltävää kuukautta. Edustajan tulee olla lähetettyjen työntekijöiden ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan.

Työnantajan Suomessa toimiva edustaja voi olla esimerkiksi yritykselle taloushallintopalveluita tai veroneuvontapalveluita tarjoava yritys, jonka kanssa ulkomainen yritys tekee sopimuksen edustajana toimimisesta. Samalla edustajan kanssa voidaan sopia, että edustaja auttaa ulkomaista yritystä täyttämään Suomen lainsäädännön mukaiset velvoitteet Suomessa sekä säilyttää dokumentit, jotka Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa on myös työskentelyn jälkeen säilytettävä.

Työntekijöitä Suomeen lähettävän yrityksen tulee tehdä ilmoitus työsuojeluviranomaisille ennen työnteon aloittamista Suomessa. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole lyhytaikaisissa muuhun kuin rakennusalan työhön liittyvässä yrityksen sisäisissä siirroissa. Määräaikaa laskettaessa lyhytaikaiseksi katsotaan enintään viisi päivää kestänyt työskentely ja myös tätä ajanjaksoa laskettaessa otetaan huomioon kyseisen lähettämisjakson lisäksi neljän kuukauden ajanjakso ennen kyseisen lähetysjakson päättymistä. Rakennusalan työssä ilmoitus tulee aina tehdä. Suomessa asetetun edustajan kanssa voidaan sopia, että edustaja huolehtii yrityksen puolesta myös ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitusta tulee myös päivittää, jos työskentelyssä tapahtuu olennaisia muutoksia, kuten työskentelyn aika tai työntekijöiden määrä muuttuu.

Ulkomaisen yrityksen verovelvoitteet Suomessa

Ulkomaisen yrityksen tulee huolehtia myös Suomen verolainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamisesta Suomessa. Ulkomaiselle yritykselle voi tilanteen mukaan tulla Suomessa tuloverotukseen (kiinteä toimipaikka), arvonlisäverotukseen ja työnantajana toimimiseen liittyviä velvoitteita.

Parhaimmassa tapauksessa ulkomainen yritys voi saada neuvoa kokonaisvaltaisesti Suomen lainsäädännön mukaisista velvoitteista työnantajan edustajaksi sovitulta palvelutarjoajalta, jolloin ulkomaisen yrityksen ei tarvitse tukeutua usean eri tahon apuun velvoitteita selvittäessään.

Fiscales toimii ulkomaisten työnantajien edustajana ja tarjoaa monipuolisia palveluita yrityksen taloushallintoon, palkanlaskentaan ja verotuksen neuvontaan liittyen. Yhteistyökumppaneidensa kautta Fiscales voi auttaa myös työoikeudelliseen lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 44 712 9358