Elektroninen urheilu eli e-urheilu (eng. esports) on viimeisen parin vuosikymmenen aikana kasvanut erittäin suosituksi erityisesti nuorten keskuudessa. E-urheilussa kilpaillaan pelaamalla tietokoneella tai pelikonsolilla toimivia erilaisia elektronisia pelejä, usein joukkueissa. Samalla kun lajin suosio on kasvanut, ovat myös e-urheilusta saatavien tulojen määrät kasvaneet huomattaviksi ja ansaintamuodot monipuolistuneet. Vaikka Verohallinto pitää e-urheilua urheiluna, ja e-urheilusta saatuihin tuloihin sovelletaan siten lähtökohtaisesti samoja periaatteita kuin perinteisesti urheiluksi katsottuun toimintaan, liittyy e-urheilusta saatujen tulojen verotukseen kuitenkin edelleen joitain epäselvyyksiä. Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan, miten e-urheilusta saatuja tuloja verotetaan ja mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomioita.

Erilaisten e-urheilusta saatujen tulojen verotus henkilökohtaisina tuloina

Jos e-urheilija on työsuhteessa joukkueeseen esimerkiksi pelaajasopimuksen perusteella, niin työnteosta eli harjoittelusta ja kilpailemisesta maksettava korvaus on urheilijan palkkaa. Palkan lisäksi e-urheilijalla on usein myös muita tuloja, kuten erilaisia urheilijan palkkioita, joita ovat muun muassa palkinnot ja sponsoritulot. Lisäksi e-urheilija saattaa saada tuloja muun muassa striimaamisesta tai muusta sosiaalisen median toiminnasta. Kaikkia edellä mainittuja tuloja verotetaan ansiotuloina.

E-urheilija saattaa voittaa kilpailusta tavarapalkinnon tai saada muun korvauksen tavarana. Myös tavarana saadut palkinnot ja palkkiot, kuten sponsorilta saadut tuotteet, tulee ilmoittaa verotuksessa, sillä kyseessä on näissäkin tapauksissa pääsääntöisesti veronalainen ansiotulo. Tavara arvostetaan verotuksessa niin sanottuun käypään arvoon. Käypä arvo on se hinta, jonka tuotteesta tai muusta rahanarvoisesta korvauksesta tai edusta maksaisi, jos sen ostaisi itse. Tämä ei tuotteiden osalta ole aina välttämättä sama hinta kuin se hinta, jolla ostaisit vastaavan tuotteen kaupasta uutena, mutta kyseistä hintaa voi pitää hyvänä lähtökohtana.

Poikkeuksellisesti e-urheilusta saatu palkinto on kuitenkin verovapaa seuraavissa tilanteissa:

  • palkintojen arvo on verovuonna yhteensä 100 euroa tai vähemmän;
  • palkinto on pokaali tai siihen verrattava tavanomainen esinepalkinto, jonka arvo perustuu lähinnä tunnearvoon.

Urheilijarahasto ja urheilijarahastosta saadun tulon verotus

Oikeuskäytännössä on katsottu, että e-urheilun ollessa urheilua, on tulojen rahastointi urheilijarahastoon mahdollista. Urheilijarahastoa voidaan käyttää, kun e-urheilija saa henkilökohtaisia tuloja e-urheilusta. Urheilijarahasto on mahdollinen niin yksilö- kuin joukkueurheilijalle. Urheilijarahastoa ei siis voida käyttää harjoitettaessa toimintaa osakeyhtiön kautta. Urheilijarahastoon siirrettyjen varojen verotus siirtyy ajankohtaan, kun varoja tulevaisuudessa nostetaan rahastosta.

Urheilijarahasto on tarkoitettu toimeentulon turvaamiseksi urheilijan uran päättymisen jälkeen, eikä rahastoituja varoja voi nostaa urheilu-uran aikana. E-urheilijan, jonka verovuoden urheilutulo ennen tulonhankkimismenojen (eli tässä tapauksessa e-urheilijan tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvien kulujen, kuten pelikonsolin hankintakulujen tai kisamatkakulujen) vähentämistä on vähintään 9 600 euroa, on mahdollisuus siirtää verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 % verovuoden urheilutulon bruttomäärästä. Enintään tuloja voi siirtää rahastoon 200 000 euroa vuodessa. Urheilu-uran päätyttyä varoja voi nostaa rahastosta tasasuuruisina erinä jaettuna 2–15 vuoden ajanjaksolle. Nostettaessa varat ovat veronalaista ansiotuloa.

Urheilijarahaston järkevällä käytöllä voi säästää merkittävän määrän veroja. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä pidemmälle aikavälille progressiivisesti ansiotulona verotettavan tulon voi jaksottaa ja tulouttaa, sitä pienemmäksi kokonaisverorasitus yleensä muodostuu. Mikäli olet ammatiltasi e-urheilija, etkä tarvitse kaikkea toiminnastasi saatavaa tuloa välittömästi käyttöösi, on urheilijarahaston käyttöönottoa hyvä harkita.

Urheilijoilla on vaihtoehtona myös valmennusrahaston käyttö. Toisin kuin urheilijarahaston kohdalla, on valmennusrahaston käyttö mahdollista vain yksilöurheilijalle.

Ulkomailta saadut tulot

Jos e-urheilija osallistuu paikan päällä ulkomailla järjestettyyn peliturnaukseen, on mahdollista, että turnauksessa voitetusta palkinnosta täytyy maksaa veroa siihen valtioon, jossa turnaus on järjestetty. Jos e-urheilija kuitenkin asuu vakituisesti Suomessa, eli on niin sanotusti yleisesti verovelvollinen Suomessa, on myös Suomella verotusoikeus kyseiseen tuloon. Suomessa verotuksessa otetaan kuitenkin huomioon samasta tulosta urheilijan ulkomaille maksetut verot, eli kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa. Ulkomaiset tulot ja niistä ulkomaille maksetut verot tulee ilmoittaa veroilmoituksella.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset urheilijat maksavat Suomeen veroa vain Suomesta saaduista tuloista.

Harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa vai elinkeinotoimintaa?

Verotuksen kannalta on tärkeää tietää, onko e-urheilu luonteeltaan harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa vai elinkeinotoimintaa, sillä tällä on vaikutusta muun muassa kulujen vähennysoikeuden laajuuteen.

Harrastus

E-urheilu voi olla luonteeltaan harrastustoimintaa, jolloin sitä ei harjoiteta ammattimaisesti ja ansiotarkoituksessa. Mahdolliset, yleensä satunnaiset, e-urheilusta saadut tulot kuluvat tällöin toiminnasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Jos toiminta on jatkuvasti tappiollista, ei sitä verotuskäytännössä katsota harjoitettavan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa, vaan toiminta on tällöin luonteeltaan harrastustoimintaa.

Jos harrastat e-urheilua esimerkiksi varsinaisen ammattisi sivussa, on sinun kuitenkin ilmoitettava e-urheilusta mahdollisesti saamasi tulot veroilmoituksellasi. Jos olet saanut tuloja esimerkiksi kilpailuista, saat myös vähentää kilpailuihin osallistumisesta aiheutuneet menot, kuten kilpailupaikalle menemisestä aiheutuneet kulut ja osallistumismaksun. Kulut, jotka kohdistuvat harrastuksen harjoittamiseen, mutta jotka aiheutuisivat, vaikka harrastamisesta ei tulisi tuloja lainkaan, ovat elantomenoja ja verotuksessa vähennyskelvottomia. Harrastusmielessä harjoitetun e-urheilun aiheuttaessa enemmän menoja kuin tuloja, ei toiminnasta voida vahvistaa verotuksessa tappiota.

Tulonhankkimistoiminta

E-urheilun voidaan katsoa olevan tulonhankkimistoimintaa, kun siitä saaduilla tuloilla menojen vähentämisen jälkeen saadaan katettua myös ainakin osa urheilijan elantomenoista. Kun e-urheilussa on kyse tulonhankkimistoiminnasta, ovat kulut laajemmin vähennyskelpoisia. Jotta kulu voidaan katsoa vähennyskelpoiseksi, sen on liityttävä kiinteästi tulonhankkimistoimintaan, eli tässä tapauksessa e-urheiluun.  Elantomenot, eli tulohankkimistoiminnasta riippumattomat menot, ovat kuitenkin tällöinkin vähennyskelvottomia. Näitä ovat muun muassa asunnon vuokra ja kodinhoidosta aiheutuneet kulut.

Elinkeinotoiminta

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, ja sitä voidaan harjoittaa eri yritysmuodoissa. Elinkeinotoiminnan yleisinä tunnusmerkkeinä pidetään muun muassa ansiotarkoitusta ja voiton tavoittelua (tulovirtaa), toiminnan itsenäisyyttä, laajuutta, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä toiminnan taloudellista riskiä. E-urheilun suhteen on kuitenkin jossain määrin epäselvää, millaisissa olosuhteissa e-urheilijan on mahdollista harjoittaa toimintaansa osakeyhtiön kautta siten, että tulojen katsottaisiin todella kuuluvan osakeyhtiöllä verotettaviksi. Verotuskäytännössämme on useita e-urheilijoiden osakeyhtiöitä sivuutettu, mutta julkaistua oikeuskäytäntöä aiheesta ei ole.

Osakeyhtiön sivuuttamisella tarkoitetaan sitä, että osakeyhtiön ilmoittamat tulot katsotaan joko kokonaan tai osittain sen henkilön henkilökohtaisiksi tuloiksi, joka tulot tuottaneen työn on tosiasiallisesti suorittanut. E-urheilijoiden osalta tämä tarkoittaa, että osakeyhtiön tulot katsotaankin e-urheilijan henkilökohtaisesti saamiksi tuloiksi. Verotus on tällöin välittömästi tiukempaa kuin jos tulot olisivat tulleet osakeyhtiöllä verotetuiksi, sillä todennäköisesti suurimpaan osaan tuloja soveltuu tällöin progressiivisesti tiukentuva ansiotuloverotus. Osakeyhtiöiden sivuuttaminen on nykyään jokseenkin harvinaista yleisellä tasolla, mutta joka tapauksessa verotuskäytännössä e-urheilijoiden osakeyhtiöitä on sivuutettu esimerkiksi verotarkastusten lopputuloksena. Verohallinto on perustellut sivuuttamista sillä, että elinkeinotoiminnan tunnusmerkit eivät täyty: kyse on joukkuelajista, ja e-urheilija on työsuhteessa joukkueeseensa.

Sivuuttamisongelmaa ei pitäisi syntyä, jos pelattava peli on tosiasiallisesti yksilölaji, ja toiminta muutoin täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit mm. laajuuden osalta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi golffari pystyi harjoittamaan toimintaansa osakeyhtiömuodossa, kun toimintaan kuului golffarin kilpailuihin osallistumisen lisäksi myös markkinointia, ja toimintaa oli lisäksi tarkoitus laajentaa opetukseen, tuotemyyntiin ja sijoitustoimintaan. Tulevaisuudessa olisi toivottavaa saada korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisu, jossa arvioidaan, voidaanko – ja millä perusteilla – e-urheilijoiden osakeyhtiöitä sivuuttaa.

Jos toimintaa kuitenkin harjoitetaan osakeyhtiön kautta, tulee kaikki osakeyhtiön tulot ja kulut kirjata yhtiön kirjanpitoon, jonka perusteella laaditaan yhtiön elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Toiminnasta saadut tuotelahja kuuluvat myös osakeyhtiölle. Voit katsoa tuotelahjoihin liittyen blogiamme sosiaalisen median toiminnan tulojen verotuksesta. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron, ja on monesti verosuunnittelullisesti houkutteleva vaihtoehto toiminnan tuloksentekokyvyn kasvaessa.

 

Mikäli siis saat tulovirtoja e-urheilun parista, etkä ole varma, miten tulot tulisi verotuksessa ilmoittaa, on kannattavaa miettiä asioiden selvittämistä asiantuntijan avustuksella. Erityisesti jos saat merkittäviä määriä tuloja ulkomailta, tai olet saanut osakeyhtiösi sivuuttamista käsittelevän kirjeen Verohallinnolta, on suositeltavaa kääntyä veroasiantuntijan puoleen. Suosittelemme myös ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta tai jopa mahdollisesti keskusverolautakunnalta, mikäli suunnittelet osakeyhtiön perustamista e-urheilutoimintaasi varten.

Jos striimaat tai olet muutoin aktiivinen sosiaalisessa mediassa e-urheilutoimintaasi liittyen, kannattaa tutustua myös blogitekstiimme sosiaalisen median toiminnasta saatujen tulojen verotuksesta.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Katariina Kari
Katariina Kari
Puh. +358 44 493 6467